PODVODNÁ DEMOKRACIE v ČESKÉ republice

19. září 2009 | 10.29 |

PODVODNÁ DEMOKRACIE
A CESTA KE SVOBODĚ!!!

USTAVUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
PROZATÍMNÍ OBČANSKÉ VLÁDY ČR
"DEMOKRACIE PRO VŠECHNY"

Naše základní motto:

Běžme tentokrát VŠICHNI k volbám,
ale jestli nechceme být ZNOVU
obelháni,podvedeni a okradeni,
NEVOLME parlamentní strany!!!

Neparlamentní strany, vědomy si nedemokratičnosti a v řadě případů i protiústavnosti politického systému a politické praxe České republiky, členského státu NATO a Evropské unie, rozhodly, bez ohledu na často hluboké programové a ideové rozdíly, spojit své síly. Ustanovily dne 21. května 2002 PROZATÍMNÍ OBČANSKOU VLÁDU a rozhodly, po nadcházejících volbách a na základě jejich výsledků, ustanovit i PROZATÍMNÍ OBČANSKÝ PARLAMENT, aby V ČASOVĚ NEOMEZENÉM ÚSILÍ společně dovedly naši zemi v nejkratším možném termínu ke skutečně svobodným volbám!

I když se jejich úsilí po parlamentních volbách v důsledku jejich slabé vůle a motivace k tomu vyššímu v nás i kolem nás velice rychle zhroutilo, úkol i všechny jimi definované problémy v plném rozsahu zůstávají na pořadu dne:

Každý SYSTÉM, který je pro ty, kterým má sloužit, zcela UZAVŘENÝ, NEPRŮHLEDNÝ a jimi NEKONTROLOVATELNÝ, funguje vždycky PROTI NIM(!) a postupem času - a zcela neodvratně - dále degeneruje!

ŽIJEME V PODMÍNKÁCH POLITICKÉHO APARTHEIDU JAKO OBČANÉ DRUHÉHO ŘÁDU! Svobodné a pro všechny demokratické volby za rovných podmínek jsou podmíněny dosažením těchto dvou MINIMÁLNÍCH společných cílů:

Cíl číslo 1: ODSTRANĚNÍ INFORMAČNÍHO MONOPOLU PARLAMENTNÍCH STRANVE SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH NA STRANĚ JEDNÉ A OSTRÉ MASMEDIÁLNÍ DISKRIMINACE OBČANŮ A NEPARLAMENTNÍCH STRANNA STRANĚ DRUHÉ.

Cíl číslo 2: ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO LIKVIDAČNÍHO A PROTIÚSTAVNÍHO VOLEBNÍHO ZÁKONA A PŘIJETÍ TAKOVÉHO VOLEBNÍHO ZÁKONA, KTERÝ BY UMOŽŇOVAL OBČANŮM A NEPARLAMENTNÍM STRANÁM ROVNOPRÁVNÉ POSTAVENÍV POLITICKÉ, MEDIÁLNÍ I V EKONOMICKÉ ROVINĚ.

Bod 1/A: INFORMAČNÍ BLOKÁDA, MANIPULACE A DISKRIMINACE NÁZORŮ OBČANŮ A NEPARLAMENTNÍCH STRAN A HNUTÍ VE VŠECH ČESKÝCH MASMÉDIÍCH: ZMANIPULOVANÝ OBČAN NENÍ SVOBODNÝ OBČAN!!!

Během volební kampaně nelze politické strany zvýhodňovat anebo diskriminovat na základě toho, jestli jsou stranami parlamentními nebo neparlamentními, protože, podle zákona, ve volební soutěži jsou si všechny strany rovny jako strany kandidující!Pokládáme proto za POLITICKOU DISKRIMINACI skutečnost, že přestože čtyři PARLAMENTNÍ formace, které v parlamentních volbách 2002 - PŘI EXTREMNĚ NÍZKÉ VOLEBNÍ ÚČASTI 58% VOLIČŮ, PŘIČEMŽ JEŠTĚ 12,5% Z TĚCHTO VOLIČŮ DALO SVŮJ HLAS NEPARLAMENTNÍM POLITICKÝM STRANÁM(!!!) - získaly dohromady pouhých 45,5% hlasů oprávněných voličů(!!!), přesto zabírají v hromadných sdělovacích prostředcích 98,5 až 99% prostoru(!!!), věnovaného všem kandidujícím politickým subjektům!!! Na druhé straně je zbývajícím 25-ti(!!!) kandidujícím neparlamentním stranám a hnutím - které dokázaly při těchto volbách získat přes veškerou politickou a masmediální diskriminaci a mocenskou zvůli NEUVĚŘITELNÝCH 12,5% hlasů - věnováno v masmédiích pouhého 1,0 až 1,5% publikačního prostoru!!!

Přitom 42% oprávněných voličů se voleb nezúčastnilo vůbec, protože se z českých masmédií - díky jejich mnohaleté tvrdé POLITICKÉ cenzuře a manipulaci - nedozvěděli o nikom, koho by stálo za to podpořit! Další desítky procent voličů sice volilo některou z dosavadních mafiánských parlamentních stran, ale většinou ze zoufalství, protože neměli koho volit a tak alespoň volili stylem ne pro toho, komu by snad mohli důvěřovat, ale proti někomu, aby ho ještě více poškodili! Až takto deformovanou podobu má po 17. listopadu 1989 zahnívající a degenerovaná česká (post) komunistická "demokratura"!!!

V naší zemi dnes žije prokazatelně nejméně 54,5% občanů – daňových poplatníků (42+12,5%) - tedy NADPOLOVIČNÍ VĚTŠINA - jejichž politické názory nejsou v parlamentu - a tím ani ve sdělovacích prostředcích - vůbec reprezentovány!!! Tito občané a voliči tedy nebudou mít - bez ZÁSADNÍ ZMĚNY VSTUPU DO HERMETICKY ZAVŘENÉHO POLITICKÉHO SYSTÉMU, DO KTERÉHO BEZ POZVÁNÍ ZEVNITŘ NELZE VSTOUPIT A KTERÝ JE TEDY OTEVŘEN POUZE PRO POZVANÉale i CELÉHO UZAVŘENÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU - KDY JEDNA UZAVŘENOST ZAJIŠUJE UZAVŘENOST DRUHOU (!!!) - sebemenší šanci,právě díky tvrdé vydavatelské a redakční cenzuře a z ní vyplývajícímu naprosto bezohlednému brutálnímu informačnímu embargu, viz

http://www.cibulka.net/stblist/1.htm, http://www.cibulka.net/stblist/b.htm, http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003031801, http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003021901, http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004010601 a
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004060901

anebo další série dokumentů "KRIMINÁLNÍ ELITY POD OCHRANOU SVÉHO CENTRALIZOVANÉHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU A SVÝCH CENTRALIZOVANÝCH KRIMINÁLNÍCH MASMÉDIÍ" http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022205 - se z dnešních sdělovacích prostředků dozvědět o existenci skutečně pestré programové politické nabídky neparlamentních politických stran, ucházejících se v parlamentních nebo jiných volbách, referendech anebo při jiných příležitostech, o jejich důvěru a podporu a takto zmanipulovaní občané proto nebudou schopni se správně a s plnou znalostí věcí v takových situacích rozhodnout! Tahle nemravná, protidemokratická a protiústavní praxe parlamentních politických stran proti vlastnímu národu, proti vlastním občanům - daňovým poplatníkům, musí být co nejrychleji změněna, než dojde k nevratnému odcizení občanů-daňových poplatníků k vlastnímu státu a jeho institucím, které už před generacemi, koncem 30.let, přestaly být jejich!!!

Chceme z těchto důvodů změnit cestou zákona zásadním způsobem dosavadní systém podávání informací, často spíše velice mělkých pseudoinformací, desinformací nebo informačních šumů, nejen soukromými , ale bohužel i veřejnoprávními tzv. sdělovacími prostředky. Ve skutečnosti se však jedná o promyšlený masmediální systém TOVÁREN NA VÝROBU VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ CESTOU VYSOCE EFEKTIVNÍHO VYMÝVÁNÍ NAŠICH MOZKŮ, když celý tento zrůdný systém je placen z kapes jeho obětí... Tento geniální dezinformační zločinecký systém je manipulován ve své současné podobě finančně, mocensky a vlivově nejsilnějšími stranami, skupinami a nadnárodními společnostmi nanejvýš nejasného původu, viz

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005052201 http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005052102

Role občana – daňového poplatníka je v tomto systému totální informační a myšlenkové manipulace naprosto nulová! Zmanipulovaný občan pak není svobodný občan, když SVOBODNÝ OBČAN JE PODMÍNKOU SVOBODNÝCH VOLEB!!! VOLBY V ČESKÉ REPUBLICE TEDY ZA TĚCHTO PODMÍNEK DNES NEJSOU A NEMOHOU BÝT SVOBODNÉ!!!!!

Pokud je Česká republika už (anebo stále ještě) alespoň z velice malé části demokratickou zemí, chceme celý tento dosavadní zločinecký mocenský dezinformační systém uvést do souladu s nám garantovanými ústavními právy a svobodami na volnou soutěž politických stran, tedy především na PRAVDIVÉ, ÚPLNÉ, VYVÁŽENÉ A VČASNÉ informace, jenž jsou toho podmínkou. NEpravdivé, NEúplné a NEvyvážené nebo úmyslně opožděné informace, určené voličům, tedy občanům-daňovým poplatníkům, jsou ZÁSADNÍM POPŘENÍM skutečné "VOLNÉ SOUT̎E POLITICKÝCH STRAN" a tím i POPŘENÍM JAKÉKOLIV DEMOKRACIE, hodné toho jména!!! Tato nejvyšší demokratická práva a svobody nám však všem zaručuje nejenom platná Ústava, jejíž součástí je i Listina základních práv a svobod, ale zejména Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který byl ratifikován již komunistickým Československem a který je součástí Sbírky zákonů 120/1976.

Za naplnění těchto základních lidských a občanských práv a svobod bojovala už Charta77, Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), hájící politické vězně komunismu a první skutečně politická předlistopadová opoziční síla Hnutí za občanskou svobodu (HOS), jehož základní manifest "DEMOKRACIE PRO VŠECHNY" jsme byli nuceni dát, vzhledem k hluboce nesvobodným a protidemokratickým poměrům v naší zemi, znovu do svého štítu. O všech těchto právech a svobodách mluvilo v letech 1989 - 90, ve dnech tzv. "sametové revoluce", viz http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1998/nn0198/obsah/1.htma http://www.cibulka.net/stblist/index.htma krátce po ní, dokonce i vítězné Občanské fórum pod vedením předních "revolučních" vůdců - presidenta Václava Havla, viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005060105, Petra Pitharta, viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005060102, Václava Klause, viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005060103, Jana Rumla, Michala Žantovského, Jozefa Zieleniece, viz http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2000/nn2300/obsah/index.htm,  Vladimíra Železného, viz http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2001/nn01_2001/obsah/22.htm ahttp://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005052102, Hany Marvanové, Miloše Zemana a řady dalších, dodnes nejvyšších, představitelů tohoto státu... SVOBODA JE ÚČAST NA MOCI (Cicero). Z toho vyplývá, že ve věcech svobody a demokracie - chápané ne formálně, ale jako možnost skutečné účasti na správě své vlastní země za rovných podmínek - se tedy po řadě let tragických neúspěchů vracíme znovu na počátek, do listopadových dní 1989!!!

2A) PROTIÚSTAVNÍ A NAPROSTO PODVODNÝ VOLEBNÍ ZÁKON, OSTŘE NAMÍŘENÝ PROTI OTEVŘENOSTI POLITICKÉHO SYSTÉMU A PROTI VŠEM CIVILIZOVANÝM PRAVIDLŮM ROVNÉ SOUT̎E MEZI OBČANY A JEJICH POLITICKÝMI STRANAMI V POLITICKÉ A EKONOMICKÉ ROVINĚ:

Současný nespravedlivý, dokonce už i podle prezidenta Václava Havla mafiánský politický systém, je zakonzervován ve své NEGATIVNÍ DOKONALOSTI a uzavřenosti před každým pokusem do něj zvenčí vstoupit nejenom tvrdou politickou cenzurou ve všech polistopadových sdělovacích prostředcích, ale především podvodným a protiústavním volebním zákonem! Prosazením této podoby volebního zákona DOŠLO K TOTÁLNÍMU POLITICKÉMU ODZBROJENÍ OBČANŮ MOCÍ, KTERÁ JIM MÁ PODLE PLATNÉ ÚSTAVY SLOUŽIT!!!

Zatím co platná česká Ústava před domácí i zahraniční veřejností v Hlavě první, článek 5, hrdě proklamuje, že "politický systém je založen na dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran..." a článek 6 stejně hrdě dodává, že, cituji, "Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodování většiny dbá ochrany menšin", zatím co vrcholný článek 22 Základní listiny práv a svobod, tedy preambule platné české Ústavy, dokonce garantuje občanům, že "zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti", přičemž ústavní článek 4 tvrdí tuto falešnou muziku, když nestoudně prohlašuje, že "Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci", VE SKUTEČNOSTI NIC NENÍ VÍC VZDÁLENO PRAVDĚ!!! Jak už jsme si ukázali na konkrétních číslech, v parlamentních volbách 2002 podpořilo parlamentní strany pouze 45,5% oprávněných voličů, tedy méně než polovina! Přesto jsou takové volby - na rozdíl od referend a občanských iniciativ, kde zákon prosazený parlamentními stranami vyžaduje pro platnost a závaznost jejich výsledků nadpoloviční účast - i za těchto podmínek vždy platné a tato MENŠINA BEZ MANDÁTU VĚTŠINY rozhoduje o všech občanech České republiky!!! (Srovnejme s řečí Ústavy: "Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny..."). Pokud tedy "politická rozhodnutí" parlamentu, zvoleného v roce 2002, nejsou přijata "z vůle většiny", pak jsou ve všech případech a v plném rozsahu protiústavní, jsou tedy neplatná a občany k ničemu nezavazují!!! Platná Ústava je pak jenom cárem toaletního papíru...

Tato politicky naprosto absurdní situace však jde ještě mnohem dál! I kdyby podle dnešního protiústavního volebního zákona v České republice šel volit pouze jeden jediný občan, například předseda některé vládní nebo parlamentní strany, i za této situace by výsledek takových "voleb" byl platný a snahy ho zpochybnit nebo dokonce nerespektovat, by byly protizákonné!!! Na protizákonnost zde pak máme ("post") komunistickou policii, státní zastupitelství, soudy, věznice a armádu... Srovnejme tuto ostře protidemokratickou skutečnost s naprosto opačnou, i když opět stejně ostře protidemokratickou praxi: Tedy - z hlediska držitelů moci vysoce nežádoucími - demokratickými referendy a občanskými iniciativami, které zásadním způsobem ohrožují absolutní monopol moci nad námi, nad naší pracovní silou a nad jejími výsledky, když výsledek občanských referend je platný pouze při nadpoloviční účasti všech oprávněných občanů.

Jediné skutečné řešení dnešní situace, tedy snadno vyvolatelná a pro držitele moci závazná referenda a občanské iniciativy, a to při jakékoliv účasti, jsou však pro 10 milionů občanů České republiky - při zákonné povinnosti napřed shromáždit 500 tisíc držiteli moci OVĚŘENÝCH  podpisů, což se ještě nikomu splnit nepodařilo - absolutně nedostupná. (Pro srovnání: V 60-ti milionové Itálii, s dlouhou demokratickou tradicí a velice silnou, BOHATOU, politicky aktivní, zkušenou a dobře zorganizovanou střední třídou, je rovněž nutno pro vypsání referenda shromáždit 500 tisíc podpisů, stejně jako v 6x méně početné, občansky a podnikatelsky totálně zdevastované, 10-ti milionové České republice!!! Jak je vidět, čeští politici mají děsivou hrůzu ze svých vlastních občanů a komunistický feudalismus v České republice ještě ani zdaleka neskončil...). Tato referenda a občanské iniciativy lze tedy dnes v ČR uspořádat pouze za podmínky překonání naprosto nepřekonatelných zákonných barier! Nedivme se, že je proto u nás referend, a to i na obecní úrovni, tak málo. Navíc všechna referenda a občanské iniciativy jsou z rozhodnutí českých parlamentních zákonodárců automaticky předem neplatná - a už je jejich výsledek jakýkoliv - pokud je při nich účast menší než 50% oprávněných voličů!!! Lepší ukázku diametrálně odlišných kriterií a mocenské zvůle si snad už ani nelze představit!

Přesto však ("post") komunistická masmédia a jejich zkušení a prověření kádroví novináři, viz http://www.cibulka.net/stblist/1.htm a http://www.cibulka.net/stblist/b.htm, i k takovým - do očí bijícím politickým a protiústavním diskriminacím jinak smýšlejících občanů a jejich politických představitelů i celých neparlamentních politických stran - už 15 let tvrdošíjně mlčí a zaslané kritické názory jim nikdy nezveřejní!!!

Naprosto stejně se chovají i české tzv. "nezávislé" ("post") komunistické soudy, kde rozhodují dodnes komunističtí soudci, kteří aktivně likvidovali (a dodnes likvidují!!!) odpůrce komunistické diktatury a ruské vojenské okupace i dnešní odpůrce současné podvodné (post) komunistické demokratury!

Podvodná protiústavní politická praxe parlamentních stran, popírajících základní ústavní princip "politický systém je založen na ... volné soutěži politických stran...", je detailně dokumentována v následující analýze, prokazující protiústavnost politických metod a manipulací držitelů moci, vyjádřených ve znění platného volebního zákona. Současně si ukážeme na rozboru tohoto ostře protiústavního volebního zákona, jehož protiústavnost je chráněna Ústavním soudem pod vedením nejdůležitějšího legislativce dnešního kriminálního státu JUDr.Pavla Rychetského (GRU?), viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005060101, jak si držitelé absolutní a nekontrolovatelné moci nad námi představují výklad ústavního článku 6: "Rozhodování většiny dbá ochrany menšin" a zejména "zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti."

Podvodnost a protiústavnost platného volebního zákona spočívá na těchto nanejvýš osvědčených zásadách:

a) ADMINISTRATIVNÍ 5% BARIERA PRO VSTUP DO PARLAMENTU:

Zatím co podle všech dosud známých matematických a logických zákonů je pro získání 1 mandátu ve 200-členném parlamentu České republiky třeba získat ve volbách 0,5% z celkově odevzdaných hlasů (200x0,5% = 100%), naši současní "demokratičtí" poslanci vládnoucí (post) komunistické "Národní fronty" tuto 0,5% hranici zvýšili pro nás, pro občany a daňové poplatníky, desetinásobně(!!!), na 5% hlasů!!!

Tím je porušena ústavní zásada poměrnosti, která říká: KOLIK PROCENT HLASŮ POLITICKÁ STRANA VE VOLBÁCH ZÍSKÁ, TOLIK PROCENT POSLANCŮ BUDE V DOLNÍ KOMOŘE PARLAMENTU MÍT. Výsledkem popření této zásady je partajně-nomenklaturní parlament i celý politický a informační systém, hermeticky uzavřený před občany-daňovými poplatníky, jejich neparlamentními politickými stranami a jejich vysoce nežádoucí permanentní kontrolou!

Přitom by pouze stačilo zavést v České republice JEDEN CELOSTÁTNÍ VOLEBNÍ OBVOD, SPOLEČNÝ PRO VŠECHNY KANDIDUJÍCÍ POLITICKÉ STRANY, velice odolný vůči veškerým politickým manipulacím, tak jak existuje v Izraeli a osvědčený a skutečně demokratický holandský volební systém tzv. "přirozené volební klausule", jenž je bez jakýchkoliv omezujících administrativních a finančních diskriminačních barier a který naprosto přesně vyjadřuje matematické a logické zákonitosti volební soutěže! Nikdo z účastníků volební soutěže si pak za těchto podmínek nemá nejmenší důvod stěžovat, protože KOLIK PROCENT HLASŮ VE VOLBÁCH DOKÁŽE ZÍSKAT, TOLIK PROCENT MANDÁTŮ BUDE V PARLAMENTU MÍT!!! To je však přesně to, co česká vládnoucí ("post") komunistická mafiánská demokratura nikdy dobrovolně neudělá, protože V TAKTO SPRAVEDLIVÝCH VOLBÁCH BY VŠECHNY KRIMINÁLNÍ POLITICKÉ STRANY DEMOKRATURY DRTIVĚ PROHRÁLY!!!

Z toho vyplývajícím naprosto zákonitým výsledkem je - po 15-ti letech naprosté občanské bezmoci totálně odzbrojených občanů-daňových poplatníků - jejich totálně vytunelovaná země, viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022204, kterou oni sami navíc budou muset ze svých vlastních kapes a s pomocí svých dětí a vnuků zaplatit, jako trest za svoji politickou bezelstnost, nezodpovědnost, prodejnost a zbabělost.

Argentina před nedávnem skončila ve státním bankrotu, kdy nebylo ani na výplaty státním zaměstnancům, na nemocenské dávky ani na důchody, když její zadlužení dosáhlo 40% HDP. Skutečné zadlužení České republiky dnes dosáhlo už 50%(!!!), kdy k oficiálně přiznaným 20% je nutno přičíst skrytý dluh 30% (zadlužení obcí, měst a krajů, zanedbání údržby komunikací, infrastruktury, aj., přičemž tento dluh stále roste!).

b) FINANČNÍ VSTUPNÍ BARIERA (NEVRATNÝ tzv. "volební příspěvek", PODVODNĚ zavedený parlamentními stranami proti těm neparlamentním pro parlamentní volby – když PRO JEŠTĚ PODSTATNĚ ROZSÁHLEJŠÍ A TEDY FINANČNĚ NÁROČNĚJŠÍ KRAJSKÉ VOLBY ŽÁDNÝ VOLEBNÍ PŘÍSPĚVEK POŽADOVÁN NENÍ (!!!) - místo původních volebních kaucí, zrušených Ústavním soudem jako jednoznačně protiústavní, omezujících ústavně zaručenou volnost soutěže politických stran:

Tato protiústavní finanční bariera ostře diskriminuje a předem vyřazuje z volební soutěže o důvěru a hlasy voličů nejenom všechny normální občany, ale i všechny nové nebo malé, by zavedené, politické strany a hnutí, které si nenakradly v procesu podvodné privatizace národního majetku do rukou zločinné komunistické nomenklatury, komunistického Gestapa StB, komunistických SS Lidových milicí a dalších podobných zločinců, NAPOJENÝCH UŽ PO GENERACE NA MOSKVU, (viz zákon o zločinnosti komunistického režimu číslo 198 / 1993). Tyto malé nebo nově založené neparlamentní politické strany nepobírají - na rozdíl od jejich politických konkurentů, silných a bohatých parlamentních stran – každoroční stamilionové NEDOBROVOLNÉ podpory z kapes všech daňových poplatníků, většinou politických odpůrců parlamentních stran, donucených však těmito MENŠINOVÝMI parlamentními stranami financovat jejich vlastní KRIMINÁLNÍ politickou činnost proti sobě, svým zájmům, právům a svobodám!!!

Touto protiústavní diskriminací občanů a malých nebo nových politických stran je zcela vyvrácen ústavní článek 6, cituji, "Politické rozhodnutí vychází z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním."

Jak se může občan zúčastnit "svobodného hlasování" a "svobodně hlasovat", když politické straně, které důvěřuje a které chce vyjádřit "svobodným hlasováním" svoji podporu, není z finančních důvodů dovoleno zúčastnit se voleb??? Jak si může občan vybrat a ústavně zaručeným "svobodným hlasováním" podpořit místo totálně zdiskreditovaných parlamentních stran, ve skutečnosti pouhých kriminálních mafií, jakoukoliv jinou politickou stranu, když kromě těchto zdiskreditovaných, ale o to bohatších parlamentních stran, žádná skutečně poctivá politická strana se díky nepropustné cenzuře do masmédií nedostane, natož aby překonala nepřekonatelné administrativní a finanční politicky diskriminační bariery, postavené jim do cesty parlamentními stranami dnešní ("post") komunistické Národní fronty??? Jakým způsobem dnes může občan – daňový poplatník zabránit parlamentním stranám, aby v případě rostoucí nespokojenosti občanů s jejich kriminálním hospodařením v naší zemi dále znovu a znovu neposilovaly politicky represivní a diskriminační opatření proti svým nespokojeným občanům a jejich neparlamentním stranám??? Pokud nebude stačit 5% volební bariera, zvýší ji na 10%, když nebude stačit 10%, zvednou ji na 15%... Když jim nebude stačit na vlastní provoz 900 milionů Kč ročně, donutí občany zaplatit ze svých kapes třeba 10 miliard! KDO, JAK a KDY je v tomto jejich kriminálním systému zastaví???

c) FINANČNÍ 1,5% A 3% BARIERA POVOLEBNÍ:

Tato parlamentem uzákoněná politická diskriminace zrušila Ústavou zaručenou ROVNOST HLASŮ, tentokrát už i ve finanční oblasti. Zatím co některé hlasy přinesou určitým politickým stranám do jejich rozpočtu po 100, - Kč za každý získaný hlas, plus každoroční vysoký státní příspěvek z kapes všech daňových poplatníků - většinou jejich politických odpůrců - v řádu desítek až stovek milionů, určených na další politickou činnost těchto PRIVILEGOVANÝCH POLITICKÝCH STRAN, REPREZENTUJÍCÍCH VE SPOLEČNOSTI MENŠINU, za jiné hlasy nedostanou zase jiné politické strany - ty neprivilegované - na svoji politickou činnost ani korunu!!! Tato protiústavní politická diskriminace znemožňuje menším nebo nově založeným politickým stranám, které ve volbách nedokázaly překonat všechny zde uvedené nesčetné politicky diskriminační bariery a nezískaly alespoň 1,5% hlasů, politicky přežít do dalších voleb a posílit v nich své zatím dosažené volební výsledky. Není náhoda, že od roku 1990 z těchto důvodů zanikly už stovky neparlamentních politických stran a strany, které i za těchto politicky likvidačních podmínek dokázaly přežít do dalších voleb, je možno spočítat na prstech jedné ruky!!! Proto každá politická strana, i kdyby v jakýchkoliv volbách získala jenom jeden jediný hlas, musí za tento hlas získat - na základě ÚSTAVNÍHO principu vzájemné rovnosti hlasů - odpovídající finanční částku, aby mohla politicky přežít, dále se politicky rozvíjet a posilovat!!! V opačném případě o ÚSTAVNÍM PRINCIPU vzájemné rovnosti hlasů nelze v ČR vůbec hovořit!

d) DVOUDENÍ TRVÁNÍ VOLEB, JEJICHŽ GARANTEM NENÍ NEZAVISLÁ ÚSTŘEDNÍ VOLEBNÍ KOMISE, ALE MINISTERSTVO VNITRA, VELICE SNADNÁ NOČNÍ MANIPULACE S VOLEBNÍMI LÍSTKY, VYŘAZENÍ VEŘEJNOSTI Z KONTROLY PRŮBĚHU SČÍTÁNÍ VOLEBNÍCH LÍSTKŮ A RYCHLÁ LIKVIDACE VOLEBNÍCH LÍSTKŮ UŽ 30 DNÍ PO SKONČENÍ VOLEB!!!

V Evropě lze dodnes najít státy, jejichž volební systém a průběh voleb vykazuje občas nějaký nedostatek. Česká republika je však v rámci Evropy v tomto směru naprosto unikátním zjevem - zemí netušených volebních možností! Pouze v České republice totiž najdeme v jejím volebním a z toho vyplývajícím politickém systému i v organizaci průběhu voleb všechny známé nedostatky, činící výsledky jakýchkoliv voleb už předem vysoce nevěrohodné! O těch dalších, dosud neznámých opatřeních, můžeme zatím říct pouze tolik, že veliký komunistický vůdce J.V.Stalin při příležitosti parlamentních voleb prohlásil tuto prorockou větu: "Lidé, kteří volí, nerozhodují o ničem. Lidé, kteří počítají hlasy, rozhodují o všem!" Zdá se, že český vládnoucí ("post") komunistický eStBlishment si vzal slova svého vůdce jaksepatří k srdci. Posuďte sami:

Ze všech evropských zemí pouze v České republice a v Itálii trvají volby 2 dny! Všude jinde trvají volby 1 den, přičemž hned po jejich skončení jsou sečteny odevzdané volební lístky, aby nemohlo dojít k volebním podvodům. Zatím co v Itálii hlídá volební urny přes noc alespoň armáda, v České republice jsou volební urny přes celou noc naprosto bez jakékoliv věrohodné a nezávislé občanské kontroly... V případě voleb do Evropského parlamentu zůstávají volební urny po skončení hlasování bez jakéhokoliv dozoru dokonce 36 hodin!!! Může to být náhoda a komu ku prospěchu???

Zatím co v řadě evropských zemí má veřejnost právo zúčastnit se jako diváci průběhu sčítání volebních lístků, aby zabránili volebním podvodům, v České republice je účast občanské veřejnosti zákonem přímo zakázána!!! Může to být náhoda a komu ku prospěchu???

V řadě evropských zemí jsou volební lístky archivovány pro případ jakékoliv pozdější kontroly poctivosti výsledků voleb až do dalších voleb. V České republice jsou volební lístky zničeny už po 30 dnech!!! Může to být náhoda a komu ku prospěchu???

Garantem regulérnosti voleb není v České republice nezávislá Ústřední volební komise, složená z představitelů všech zúčastněných volebních stran, ale ministerstvo vnitra pod vedením ministra vládní strany!!! Může to být náhoda a komu ku prospěchu???

Tak takhle si tedy parlamentní strany vykládají základní ústavní principy - "politický systém je založen na ... VOLNÉ soutěži politických stran..." a "ROZHODOVÁNÍ VĚTŠINY DBÁ OCHRANY MENŠIN." Takto si vykládají článek 22 Listiny základních práv a svobod, která je preambulí platné české Ústavy, jenž kategoricky a nekompromisně občanům a jejich neparlamentním politickým stranám garantuje: "Zákonná úprava VŠECH politických práv a svobod a její VÝKLAD a POUŽÍVÁNÍ musí UMOŽŇOVAT a OCHRAŇOVATSVOBODNOU SOUT̎ POLITICKÝCH SIL v demokratické společnosti." Buď tedy nejsme demokratickou společností – KDYŽ VŠE ZDE UVEDENÉ TOMU PLNĚ NAPOVÍDÁ - anebo polistopadová kriminální politická praxe vládnoucího ("post") komunistického eStblishmentu je v nejostřejším konfliktu s platnou českou Ústavou a Listinou základních práv a svobod!!! Nerovnější a více zmanipulovanou politickou soutěž, větší zneužití moci většiny proti menšině - po parlamentních volbách 2002 už dokonce MENŠINY PROTI VĚTŠINĚ(!!!) - si už lze jenom stěží představit!!!

Přesto Ústavní soud, znormalizovaný presidentem Václavem Klausem (KGB?) prostřednictvím jeho nového předsedy, osvědčeného bolševika JUDr.Pavla Rychetského (GRU?), viz internetové NECENZUROVANÉ NOVINY na WWW.CIBULKA.NET, číslo 03/2003: "Kriminální causy JUDr.Pavla Rychetského (GRU? a spol.", http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003092401, rozhodl nedávno svým usnesením, že tento řetěz systémových protiústavních politických zločinů, perzekucí a diskriminací občanů a jejich neparlamentních politických stran ze strany jejich parlamentních konkurentů nelze v žádném případě za politickou diskriminaci považovat...

Pod tímto skandálním zločineckým rozhodnutím Ústavního soudu České republiky je podepsán nový ústavní soudce, navržený presidentem Václavem Klausem, JUDr.Jan Musil, podle zákona 198/1993 nejenom člen zločinecké organizace, ale dokonce nejtvrdší komunistický kádr z Bruntálu, tehdejšího sídla ruské okupační armády, komunistický prokurátor s velice častými pobyty v zahraničí, který nejenom za komunistické diktatury, ale i po přímé ruské vojenské okupaci, zvládl všechny prověrky spolehlivosti na výbornou, poté absolvoval závratnou kariéru na Právnické fakultě Karlovy univerzity, připravující pro ruský okupační režim jeho nejvyšší kádry, po 17.listopadu 1989 pak dokonce rektor Policejní akademie, což je jen jinak pojmenovaná Vysoká škola komunistického Gestapa SNB.... Tak tito lidé dnes rozhodují a svobodě a demokracii v naší zemi!

3) ZÁKON O POLITICKÝCH STRANÁCH:

Současné znění zákona o politických stranách umožňuje - pod záminkou nesrovnalostí ve výročních zprávách o hospodaření - jeho zneužívání vůči stranám a hnutím, které nejsou zastoupeny v parlamentě. O přijetí zprávy (a tedy také o podání návrhu na pozastavení činnosti strany) totiž rozhoduje Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, která může zprávu na základě drobných formálních nedostatků odmítnout, aniž by jí zákon ukládal povinnost nejprve příslušnou stranu vyzvat k nápravě zjištěných chyb. "Rozhodčími" v politické aréně jsou tak parlamentní strany a ty na demokratické politické soutěži za rovných podmínek nemají absolutně žádný zájem!

Proto se ani mnohamilionové dluhy, nepřiznané kriminální sponzorské dary či pochybní, neexistující nebo dávno zemřelí sponzoři ze zahraničí, nikdy nestali důvodem pro návrh na pozastavení činnosti žádné z parlamentních stran. Naproti tomu drobné formální opomenutí nebo jednodenní zpoždění při podání výroční zprávy jsou již po několik let vítanou příležitostí pro zastrašování mimoparlamentních stran. Tento "nerovný metr" vynikne zejména uvědomíme-li si, že na činnost parlamentních stran (a tedy také na kvalitu jejich administrativy a účetnictví) přispívají ze svých kapes všichni občané - včetně jejich nevoličů a zásadních politických odpůrců - každoročně stamiliony korun!

V Praze dne 10.03.2003

Politická strana REFEREND a přímé demokracie Pravý Blok
předseda Petr Cibulka, mobil: +420 732 207 254, SMS: +420 605 230 238

email : Petr.Cibulka@PravyBlok.cz, PravyBlok@PravyBlok.cz

www.cibulka.net

NA TÉTO ZÁKLADNÍ ANALÝZE PROTIÚSTAVNOSTI A NEDEMOKRATIČNOSTI KAŽDODENNÍ POLITICKÉ PRAXE ČESKÉ REPUBLIKY, POCHÁZEJÍCÍ Z DÍLNY 19-TI NEPARLAMENTNÍCH POLITICKÝCH STRAN, KANDIDUJÍCÍCH V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH 2002, JE JAKOBY POD DRO

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře